Condicions generals de venda

Totes les comandes a José Pintaluba y Cia., S.L. impliquen l’acceptació i coneixement per complet de les actuals condicions generals de venda, les quals únicament podran ser modificades, total o parcialment, mitjançant les clàusules particulars del pressupost acceptat o mitjançant la redacció d’un contracte alternatiu al present entre les parts.

1. COMANDES

Totes les comandes s’han d’efectuar per escrit, tot i que prèviament hagin estat establerts telefònicament o per qualsevol altre mitjà. Aquest haurà de ser remès a José Pintaluba y Cia., SL per fax o correu electrònic i que ha de contenir, com a mínim, la següent informació:

(I) Dades d’identificació fiscal i contacte del Client; (Ii) Forma de Pagament i (iii) Serveis requerits i / o núm. de pressupost.

José Pintaluba y Cia., S.L. assumeix el total risc i ventura empresarial relatius als Serveis que se li contracten i, en conseqüència, assumeix tota responsabilitat derivada de (i) l’adequada execució de les obres necessàries per a la instal·lació dels Productes, (ii) el correcte muntatge de els mateixos i (iii) el compliment de tota normativa vigent relativa a l’execució d’obra civil.

A aquest efecte, José Pintaluba y Cia., S.L. declara i garanteix que disposa dels recursos necessaris i suficients per dur a terme els Serveis oferts amb la finalitat d’executar els treballs que se li sol·licitin d’acord amb el que preveuen les presents Condicions Generals. De totes maneres, el Client autoritza, des del moment de l’emissió de cada comanda al fet que, quan José Pintaluba y Cia., SL així ho estimi oportú i de mutu acord amb el client, pugui subcontractar la prestació d’alguns dels Serveis a un tercer.

2. FORMES DE PAGAMENT

Els clients de José Pintaluba y Cia., S.L. poden triar, per la seva comoditat, com a forma de pagament de les seves comandes qualsevol d’entre les següents:

(I) PREPAGAMENT. Un cop realitzat la comanda, i conegut l’import total a pagar, aquest s’ingressa en efectiu o transferència en un dels comptes que se li facilitaran al client. Un cop fet l’ingrés el client ha de remetre el comprovant bancari de la transferència a José Pintaluba y Cia., SL A la recepció de l’import en el nostre compte bancari, la comanda serà definitivament acceptat.

(Ii) TARGETA DE CRÈDIT. Per a això cal contactar amb nosaltres perquè ens faciliti les seves dades.

(Iii) REBUT BANCARI. Per a això cal contactar amb nosaltres perquè ens faciliti les seves dades.

(Iv) PAGARÉ. Per poder triar aquesta opció cal que prèviament José Pintaluba y Cia., SL hagi autoritzat el crèdit, ja sigui directament o mitjançant un tercer. Per a aquesta autorització es requereix un volum d’operacions anual acumulats superior a 3.000 euros a partir de la data de la sol·licitud. Els rebuts seran domiciliats segons s’hagi negociat amb el Client. José Pintaluba y Cia., S.L. es reserva el dret d’acceptar o denegar qualsevol sol·licitud per motius de finançament.

3. CONDICIONANTS

La demora en el pagament, donarà lloc al pagament per part del client d’interessos calculats al tipus de descompte bancari, comissions i despeses. Si abans de l’emplenament de la totalitat o part de la comanda, es produís o conegués fets o circumstàncies que originin un fundat temor que el comprador incomplís la seva obligació de pagament, es podrà suspendre el lliurament de les mercaderies, si el comprador no anticipa el pagament.

Totes les mercaderies subministrades seran de la propietat de José Pintaluba y Cia., SL fins al pagament total de les mateixes, i no podran ser cedides a tercers, fent constar que José Pintaluba y Cia., SL es reserva el “dret de domini” del material fins que el deute hagi estat totalment cancel·lada pel client, podent José Pintaluba y Cia., SL recuperar els materials lliurats fins al moment. No s’admet la retenció de pagaments ni la compensació per eventuals pretensions litigioses del client.

4. TERMINIS DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament indicats per José Pintaluba y Cia., SL són merament orientatius. Els retards en el lliurament motivats per tercers o per causa major, no seran causa justificada per a l’anul·lació de la comanda i no facultaran el comprador a exigir danys i perjudicis.

Si per conveniències del client calgués retardar el lliurament de les mercaderies, haurà de notificar-ho per escrit a José Pintaluba y Cia., SL Si fos acceptat el retard en el lliurament, facultaria a José Pintaluba y Cia., SL a facturar el material que hagués demanat i / o rebut fins a la data.

5. ANUL·LACIÓ DE COMANDES

No s’admeten devolucions sense prèvia conformitat de José Pintaluba y Cia., SL

El client no podrà anul·lar les seves comandes a José Pintaluba y Cia., SL al·legant qualsevol raó, si al seu torn José Pintaluba y Cia., SL ha complert les seves condicions de termini de lliurament i preu acordats.

El client no podrà anul·lar les comandes en qualsevol de les següents situacions:

(I) quan s’hagin realitzat serveis o part dels mateixos, o (ii) quan tractant-se de màquines, aquestes s’haguessin ja rebut o demanat per part de José Pintaluba y Cia., SL

6. GARANTIES

La Garantia de les màquines noves és de dos (2) anys, començant en la data de lliurament de la mateixa, segons Reial Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de novembre de 2.007. La Garantia de la instal·lació és d’un (1) any, començant en la data de posada en marxa de la mateixa, segons Reial Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de novembre de 2.007. Les Reparacions estan garantides per tres (3) mesos segons les condicions del Reial Decret Legislatiu 58/1988 del 29 d’agost de 1.988.

El Termini per a respondre de la manca de conformitat del producte és variable: (i) Si el defecte del producte es manifesta durant els sis primers mesos des de la data de lliurament (producte nou), s’entén que aquest defecte era d’origen. Si José Pintaluba y Cia., SL, demostra el contrari i que el defecte ha aparegut després a causa d’un mal ús o d’un manteniment defectuós, aquesta quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat; (Ii) Si el defecte apareix després dels 6 primers mesos i fins als 2 anys des de la data de lliurament, el client i / o usuari és qui ha de provar que el defecte era d’origen. En aquesta suposició José Pintaluba y Cia., S.L. es reserva el dret de realitzar, un peritatge del producte. En tot cas, per poder fer ús de la garantia, serà necessari en cada cas, que José Pintaluba y Cia., SL diagnostiqui tal defecte i ho accepti com a tal. Per això pot contactar amb el nostre departament de Servei d’Assistència Tècnica.

Els danys ocasionats per dispositius externs, pujades de tensió, descàrregues elèctriques, ús o manipulació incorrecta del producte invaliden la seva garantia.

Les manipulacions de les instal·lacions o maquinària per part de tercers, o personal no autoritzat, invalidaran la Garantia.

El client no està autoritzat a retenir qualsevol pagament causa de l’existència d’un defecte en la instal·lació o en la maquinària.

José Pintaluba i Cia., S.L. no accepta cap penalitat, ni es fa responsable pels danys produïts al client oa tercers, per ús inadequat dels seus productes.

7. PRIVACITAT

José Pintaluba y Cia., S.L. es compromet a mantenir la privacitat de les dades proporcionades, i només es faran servir per posar-se en contacte amb el client i sempre de forma directa. Les dades dels clients no seran proporcionats a cap tercera persona, companyia o entitat.

De la mateixa manera, el client té dret a l’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant carta, fax o correu electrònic dirigit al nostre Departament d’Administració.

8. JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de venda es regiran i interpretaran d’acord amb la llei espanyola. Totes les diferències existents entre comprador i José Pintaluba y Cia., SL que no puguin resoldre de forma amistosa, seran sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals de Reus, amb renúncia per la seva banda a qualsevol altre fur o jurisdicció.