Política de privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades
subministrades pel l’Usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita.
Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només hi contindran els camps imprescindibles per poder realitzar el
servei requerit per l’Usuari.
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d’11 de juny, prenent-se
les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que puguin
utilitzar-les per finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l’Usuari.
Les dades de caràcter personal, objecte de tractament automatitzat, només podran ser cedides, segons consta en l’article 11 de la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, pel compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del
cessionari, amb previ consentiment per part de l’afectat.
Davant de qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres mitjançant les dades facilitades en la secció contactar.